กิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตย

สัปดาห์ประชาธิปไตย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2567
วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเป็นพลเมืองดีที่รู้จักบทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก เสียสละ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนภายในสัปดาห์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยได้แก่ กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง ฯ กิจกรรมดีเบต ตลอดจนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การดำเนินการในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น

เรียบเรียงข่าว : งานประชาสัมพันธ์ / บันทึกภาพ : งานโสตทัศนศึกษา