กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเติมอารี ทรัพย์สมบูรณ์