เป้าประสงค์(Goals)

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

  2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจำกัดทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้

  3. ผู้เรียนความสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจเพื่อนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม และการดำรงชีวิต

  4. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21

  5. ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้