วิสัยทัศน์

          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คือ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา เห็นคุณค่าของชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ