เป้าหมาย

1. ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน
2. ส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่ม
3. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
4. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5. สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย
6. มุ่งเน้น ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม