นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่สอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร มาให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ที่สนใจ

วันที่ 3 มกราคม 2563 นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่สอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร มาให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ที่สนใจ ประกอบด้วย
?นตท. รุทธกร สุขประเสริฐ
?นตท. สุรเดช จิตตรีทรง
?นตท. ภาสกร ศรีสมบัติ
?นตท. ณัฐนนท์ ผลศรัทธา
?นตท. ศุภวิทย์ ทองอ่ำ
?นตท. โชติวัฒน์ โยธามาตย์
?นตท. ศุกล คิดคำนวน
?นตท. อัศวิน ผลเขตรี
?นตท.พันธกิจ เลี้ยวสกุล
?นตท.กฤตนัย สิงห์เผือก
?นตท.ณัฐศักดิ์ พระสว่าง
?นตท. ธนวัฒน์ โขลา
?นตท. กฤตนัย ใจแก้ว
?นตท.ถิรวัฒน์ รัตนถา
?นตท.สุพัฒน์ กิจบุญศรี
?นตท.คมกฤษณ์ ทองบุญมา
?นตท.กลยุทธ์ สกุลสุวรรณ
?นตท.ปรัตถกร อินต๊ะกัน
?นตท.ณัฐภัทร สมบัติ
?นตท. อานพ บูชา
?นตท. ชิษณุพงศ์ พรหมมุนี
ครูผู้ดูแล ครูปัณวัฒน์ สนเล็ก และครูธีรภัทร์ ปานสมุทร