จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ได้รับเกียรติจาก ศน.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.2 และครูอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ ห้องวิทยบริการ ((ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)