สอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีนักเรียนร่วมสอบจำนวน 1,733 คน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)