กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องจริยธรรม