กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน เพื่อการเป็นการมุ่งเน้นการนำปัญหาในชีวิตจริงมาเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน อันจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในกับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา