แบบฟอร์มจิตอาสา

ขั้นตอนการส่งจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1/63

 1. รับแบบฟอร์มจิตอาสา ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ หรือ Download จากเว็บไซต์
 2. กรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม ดังนี้
  • ข้อมูลนักเรียน
  • วันที่ทำกิจกรรม
  • สถานที่บำเพ็ญประโยชน์
  • บรรยายรายละเอียดการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อย่างน้อย 5 บรรทัด)
  • ความประทับใจ
  • ผู้รับรองข้อมูล
  • รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม
 3. ลงแบบฟอร์มจิตอาสาที่ครูที่ปรึกษา

 

แบบฟอร์มจิตอาสา 63

ไฟล์ Word –Click

ไฟล์ PDF –Click

หมายเหตุ (สำหรับช่วง Covid เทอม 1/63)

ม.ต้น ทำกิจกรรม 2 กิจกรรม (กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง)

ม.ปลาย ทำกิจกรรม 3 กิจกรรม (กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง)

 

หมายเหตุ (สำหรับช่วงปกติ)

ม.ต้น ทำกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชม./ปี (แบ่งเป็น เทอม 1 จำนวน 8 ชม. เทอม 2 จำนวน 7 ชม.)

ม.ปลาย ทำกิจกรรม  20 ชม./ปี (แบ่งเป็นเทอม 1 จำนวน 10 ชม. เทอม 2 จำนวน 10 ชม. )