ชิ้นงานบูรณาการ ปี 63 เทอม 1

เนื่องด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดำเนินการลดภาระงานของนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ. โดยจัดทำชิ้นงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อให่นักเรียนทำงาน 1 ชิ้นสามารถนำไปประเมินได้ 8 กลุ่มสาระฯ โรงเรียนจึงประชุมคณะกรรมการจัดทำชิ้นงานบูรณาการ จัดทำ Rubric ในการประเมินในแต่ละระดับชั้น ดังนี้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 > Click <
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > Click <
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > Click <
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 > Click <
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 > Click <
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 > Click <

โดยการเก็บคะแนน จะเก็บในช่องคะแนน A4 ของรายวิชาที่ระบุในชิ้นงานบูรณาการ

กำหนดการส่งชิ้นงานบูรณาการ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563