วิธีการติดตั้ง/วิธีการใช้ Zoom

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ZOOM ผ่าน Window OS

  1. กรณีใช้งานผ่าน Window OS ให้เข้าเว็บไซต์ https://zoom.us/download

  2. กรณีใช้งานผ่าน iOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

  3.  กรณีใช้งานผ่าน Android OS สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

สําหรับผู้ใชhงานผ่าน Window OS เมื่อทําการดาวน์โหลดเรียบร้อย ให้ทําการติดตั้งไฟล์โดยกดปุ่ม Save File แล้วเปิดไฟล์โปรแกรมเพื่อติดตั้งใช้งานและรอโปรแกรมทําการติดตั้งจนเสร็จ

จากนั้นทําการเปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมา

เลือก Join a Meeting ใส่ Meeting ID

กรอก Pass code > Join meeting

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ZOOM ผ่าน iOS และ Android OS

ค้าหา Zoom จาก App Store หรือ Google Play

ไปที่แอพ ZOOM Cloud Meetings ให้กดทติดตั้ง ระบบติดตั้งเสร็จแลวจะขึ้นคำว่า เปิด ให้กดเปิดเพื่อเข้าโปรแกรม

เลือก Join a Meeting

ใส่ Meeting ID และชื่อ > Join

ระบบจะได้กรอก passcode