จำนวนที่รับ ม.4 ห้องเรียนปกติ

แผนการเรียนที่เปิดรับ

  1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน

  2. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน

  3. ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ  จำนวน – คน

  4. ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 6 คน

  5. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 21 คน

  6. ภาษาไทย-สังคมศึกษา จำนวน 2 คน

  7. ธุรกิจและเทคโนโลยี จำนวน 3 คน

โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 3 ลำดับ (แผนการเรียนที่ไม่เปิดรับสามารถเลือกได้)