ม.1 เกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ 64

รับสมัคร วันที่ 24-27 เม.ย. 64

สอบวันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น.

รายงานตัว เวลา 08.00 น.

ประเภท ศิลปะ

  • ทัศน์ศิลป์ –Click

  • นาฏศิลป์ –Click

  • ดนตรีไทย –Click

  • ดนตรีสากล –Click

ประเภท พลศึกษา

  • เทเบิลเทนนิส –Click

  • กรีฑา –Click

  • ยูโด/ยูยิตสู –Click