แจ้งเตรียมข้อมูล Rittiya E-Learning

             เรียนคุณทุกท่าน เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่าน Rrittya E-Learning ให้ดำเนินการผ่านระบบ http://elearning.rittiya.ac.th/ (ใช้งานได้ปกติ) และมี Web site สำรอง คือ http://online.rittiya.ac.th/ (ยังไม่เปิดการใช้งาน) ให้คุณครูดำเนินการ ดังนี้

  • การเตรียมใช้ Rittiya E-Learning ปี 64 (Reset) –Click

  • การสำรองบทเรียน online –Click

หมายเหตุ 

  • สำหรับคุณครูที่มีบทเรียน Online ในรูปแบบอื่นๆ ให้จัดเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน

  • การสำรองบทเรียนของ Moodle ให้สำรองไว้