การมอบตัว ม.3 เดิม ต่อ ม.4 ปี 64

กำหนดการ

วันที่ 11-16 พ.ค. 64 ส่งเอกสาร

  1. บันทึกมอบตัว –Click

  2. พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร -Click

  3. ส่งใบมอบตัวและสลิปค่าเทอม –Click

*ใบมอบตัวถ่ายรูปส่งเฉพาะหน้าแรก (ไม่จำเป็นต้องติดรูป)

 

ค่าบำรุงการศึกษา

  • ห้อง 4/4-4/11,4/16      3,670 บาท

  • ห้อง 4/12-4/15            4,170 บาท

  • ห้อว 4/17                     3,670 บาท

 

วันที่ 18-21 พ.ค. 64   เรียนปรับพื้นฐาน 

    ตารางเรียน –Click

    ห้องเรียน Zoom –Click

    เอกสารประกอบการเรียน –Click