ตารางเรียน Online ภาคเรียนที่ 1/64

ตารางเรียนสำหรับเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 –Click

ตารางห้อง Zoom –Click

ตารางเรียนภาษา เพิ่มเติม ม.1-3