กำหนดการลงทะเบียนวิชาโครงงานฯ/เลือกเสรี ม.1,3,5,6 ปี 64

              กำหนดการลงทะเบียนวิชาโครงงานฯ/เลือกเสรี ม.1,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1/2564

             โดยนักเรียน ต้องลงทะเบียนรายวิชาตามกลุ่มห้องเรียนของตนเอง

ม.1 กลุ่ม 1 ห้อง 1/5-1/10            ม.1 กลุ่ม 2 ห้อง 1/11-1/16

ม.3 กลุ่ม 1 ห้อง 3/5-3/10           ม.3 กลุ่ม 2 ห้อง 3/11-3/16

ม.5 กลุ่ม 1 ห้อง 5/2-5/9            ม.5 กลุ่ม 2 ห้อง 5/10-5/15

ม.6 กลุ่ม 1 ห้อง 6/2-6/9            ม.6 กลุ่ม 2 ห้อง 6/10-6/15

  • รายวิชาที่เปิดลงทะเบียน –Click

  • ลงทะเบียนวิชา –Click

  • สมัครสมาชิก (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีรหัสผ่าน) –Click

 

หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ไม่ต้องลงทะเบียน