ตารางเรียน online+onsite 2/64

ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 1 พ.ย. – 9 ธ.ค. 64       ใช้ตาราง online Zoom (5 วัน)

วันที่ 13 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป    ใช้ตาราง online Zoom (4 วัน) + ตาราง onsite

ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 1 – 19 พ.ย. 64             ใช้ตาราง online Zoom (5 วัน)

วันที่ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป  ใช้ตาราง online Zoom (4 วัน) + ตาราง onsite

หมายเหตุ

ตาราง online Zoom (4 วัน) –click

ตาราง online Zoom (5 วัน) –click

ตาราง onsite สำหรับนักเรียน –click(แก้ไข 16/11/64)

ห้องเรียน onsite ม.1-3 -click-

ห้องเรียน onsite ม.4-6 –click

ตาราง onsite สำหรับครู –Click–    (แก้ไข 16/11/64)