ห้อง Google Meet

     ห้อง Google Meet สำหรับเรียน online วันที่ 24 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

**การเข้าใช้ Google Meet ทำได้  2 วิธี 1) คลิก Link    2) กรอกรหัสห้อง ด้านท้าย https://meet.google.com/**

สำหรับครูท่านที่ต้องบันทึการสอนหรือใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ Google Meet เพิ่มเติม สามารถสร้างห้อง Google Meet  ของตนเองได้ และกำชับให้นักเรียนกลับมาเรียนห้องเดิม เมื่อหมดคาบเรียน