แจ้งการจัดการเรียนการสอน แบบ online วันที่ 4-14 มกราคม 2565

 

ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 4-14 มกราคม 65               ใช้ตาราง online Zoom (5 วัน)

วันที่ 17 มกราคม 65 เป็นต้นไป    ใช้ตาราง online Zoom (4 วัน) + ตาราง onsite

หมายเหตุ

ตาราง online Zoom (4 วัน) –click

ตาราง online Zoom (5 วัน) –click

ตาราง onsite สำหรับนักเรียน –click

ตาราง onsite สำหรับครู –Click– 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ตาราง online 4 วัน (รด) –Click