การจัดสอบ Pre Ent ปี 65

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเพิ่มเติม (สมัครในวันสอบ)

ห้องพิเศษ วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

ห้องเรียนปกติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ศูนย์ภาษาจีน อาคาร 8

แจ้งข้อมูลการเตรียมตัว

-เอกสารในการสอบ บัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชน

-แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนปัจจุบัน

-มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น.

-อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอ ยางลบ ปากกา (ม.4 Gifted ใช้เครื่องคิดเลขในวิชาเคมีได้)

-สำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง ขอความกรุณาตรวจ ATK ก่อนมาสอบ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ

-ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click

-ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) –Click

-ม.1 English Pregram (EP) –Click

-ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click

-ม.1 ห้องเรียนปกติ –Click

*ถ้าไม่มีรายชื่อติดต่อ Line : @rittiya 

*ถ้ารายชื่อไม่ถูกต้องแก้ในวันสอบ

 ประเภทการสอบและรายวิชาที่ใช้ในการสอบ

ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษ : จัดสอบแบบ onsite

          สอบวันที่ 30 ม.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น.

                  ผู้เข้าสอบจะทำการทดสอบความรู้ จากแบบทดสอบความรู้ ปี 2565 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตามห้องที่ระบุในวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เมื่อสอบเสร็จจะได้รับแบบทดสอบดังกล่าวกลับไปทบทวน และผู้เข้าสอบจะได้ Username / Password การเข้าทดสอบ Online จากแบบทดสอบความรู้ ปี 2564 (ระหว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

*เนื่องจาก Tedet เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 19 ก.พ. 65 นักเรียนสามารถสอบ Pre Ent ที่ รร ในวันที่ 30 ม.ค. 65

         เริ่มสอบวันที่ 5 ก.พ. 65

                 ผู้เข้าสอบจะทำการทดสอบความรู้ จากแบบทดสอบความรู้ ปี 2565 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตามห้องที่ระบุในวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เมื่อสอบเสร็จจะได้รับแบบทดสอบดังกล่าวกลับไปทบทวน และผู้เข้าสอบจะได้ Username / Password การเข้าทดสอบ Online จากแบบทดสอบความรู้ ปี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

           –สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบ onsite แจ้งข้อมูลมาที่ Line : @rittiya

ห้องเรียนพิเศษ สอบวันที่ 30 ม.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น.

ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (Gifted)

สอบปรนัย              จำนวน 80 ข้อ

   วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 20 ข้อ

   วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 60 ข้อ

ข้อสอบอัตนัย         จำนวน 20 ข้อ

ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (Cadet เตรียมทหาร) 

สอบปรนัย              จำนวน 90 ข้อ

   วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 30 ข้อ

   วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 30 ข้อ

   วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 30 ข้อ

ม.1 English Program (EP) 

สอบปรนัย              จำนวน 90 ข้อ

   วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 30 ข้อ

   วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 30 ข้อ

   วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 40 ข้อ

                  *แบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ*

ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (Gifted)

ข้อสอบอัตนัย         จำนวน 70 ข้อ

   วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 15 ข้อ

   วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 55 ข้อ

 

ห้องเรียนปกติ สอบวันที่ 5 ก.พ. 65 เวลา 09.00-12.00 น.

ม.1 ห้องเรียนปกติ

สอบปรนัย              จำนวน 120 ข้อ

   วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 20 ข้อ

   วิชาภาษาไทย        จำนวน 20 ข้อ

   วิชาสังคมศึกษา    จำนวน 20 ข้อ

   วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 20 ข้อ

   วิชาภาษาอังกฤษ   จำนวน 20 ข้อ

   วิชาความถนัดทางการเรียน  จำนวน 20 ข้อ

 

ระบบสอบ Pre Entrance

สำหรับทดลองระบบการสอบ online

วิธีใช้ –Click

     User : รหัสสอบ 5 หลักที่ รร ออกให้

     ตรวจสอบรหัสสอบ และ รหัสผ่าน  –Click

เข้าใช้ระบบ

    URL : http://lms2.rittiya.ac.th/