อบรมการสอบ Google Certified Educator

          Google Certified Educator คืออะไร
Google Certified Educator (GCE) เป็นโครงการที่ Google ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับครู อาจารย์และนักการศึกษาทั่วไปให้ใช้ G-Suite for Education ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ให้เกิดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีของ Google โดยคุณครูที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือมาแล้วสามารถสอบเป็น Google Certified Educator

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

  • พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อสร้างความพร้อมในศตวรรษที่ 21

  • เปิดโอกาสให้คุณครูได้ยกระดับโปรไฟล์และสร้างความแตกต่างรวมทั้งจุดเด่นให้กับตนเองโดยการเป็น Google Certified Educator

  • คูปองสอบ Google Certified Educator ในการสอบครั้งแรก (ฟรี ปกติมีค่าสมัรถ 10$)

  • เกียรติบัติ Google Certified Educator ที่รับรองจาก Google โดยตรง ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก

  • ต่อยอดไปสู่ Certified อื่นๆ ของ Google เช่น Google Certified Innovator , Google Certified Trainer เป็นต้น

  • สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

รับสมัคร วันที่ 27-31 ม.ค. 65 –Click