ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 65

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เรื่องผลการคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                   ตามที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และดำเนินการพิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อท้ายประกาศ รายงานตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online

Link รายงานตัวClick

( สำหรับนักเรียนที่สอบได้ห้องเรียนพิเศษ และ โคตา ม.3 เดิม ต่อ ม.4 ให้เลือกรายงานตัวเพียงประเภทเดียวเท่านั้น )

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนClick

( นักเรียนที่มีสิทธิ์ต่อ ม.4 ต้องจบ ม.3 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 65 เท่านั้น )