เกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ห้องเรียนปกติ

วันรับสมัคร วันที่ 9-10 มี.ค. 65 (ในวันรับสมัครให้แจ้งประเภทความสามารถพิเศษที่สมัครในไลน์)

สอบคัดเลือก วันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น.

เกณฑ์การสอบคัดเลือก –Click