นักเรียนปัจจุบัน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ

บริการข้อมูลสำหรับนักเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน

สำหรับตรวจสอบผลการเรียน
ผลการประเมินและประวัตินักเรียน

ระบบลงทะเบียนวิชาเลือก

สำหรับลงทะเบัยนวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชา
การงานอาชีพ/ศิลปะ/ภาษา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

สำหรับลงทะเบียนวิชาชุมนุม
ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย

ขอใบรับรองนักเรียน

สำหรับนักเรียนขอใบรับรอบ ปพ.1 ปพ.7
ผ่านระบบ online

ใบ PayIn ค่าเทอม

สำหรับนักเรียนพิมพ์/จ่ายเงินค่าเทอม
ผ่าน QR-Code หรือธนาคาร

ระบบ RW E-Learning

สำหรับเรียน/ทบทวนเนื้อหาในการเรียน
เฉพาะรายวิชาที่มีในระบบ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

พิมพ์ใบรับรอง

สำหรับพิมพ์ใบรอง ณ ห้องวิชาการ
ไม่ต้องเขียนคำร้อง

ลูกฤทธิยะ