ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บริการข้อมูลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบ RW E-Learning

สำหรับจัดทำบทเรียน online
โดยใช้ Moodle

ระบบอาจารย์ประจำวิชา

สำหรับบันทึกกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

ระบบบันทึกการจัดการสอน

สำหรับครูผู้บันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบสอน

Download

สำหรับ Download เอกสารต่างๆ

สรุปข้อมูลการสอน

รายงานข้อมูลการบันทึกการจัดการเรียน
การสอน

สรุปการบันทึกข้อมูล(รายครู)

รายการการข้อมูลข้อมูลสารสนเทศที่ครูผู้สอนบันทึกผ่านระบบสารสนเทศ

My office

สำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

ระบบบันทึกสื่อ/นวัตกรรม

สำหรับบันทึกข้อมูลสื่อ/นวกัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน

ระบบบันทึกงานวิจัย

สำหรับงานวิจัยของบุคลาการทางการศึกษา

ระบบบันทึกการจัดการสอน

สำหรับครูผู้บันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบสอน

ระบบบันทึกรางวัลของนักเรียน

สำหรับบันทึกการแข่งขันทักษะของนักเรียน
ในด้านต่างๆ

ระบบบันทึกการอบรมของครู

สำหรับบันทึกการเข้าอบรมสัมมนาของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบบันทึกรางวัลของโรงเรียน/ครู

สำหรับบันทึกรางวัลที่โรงเรียนและครูได้รับ