ตารางเรียน วันที่ 24 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

โดยวันที่ 24 ม.ค. 65 เป็นต้นไป เป็นการเรียน onsite 2 วัน และเรียน online 3 วัน ดังนี้

    • ตารางเรียนปกติ (นร) –Click

    • ตารางเรียนปกติ (ครู) –Click

    • ห้องเรียน Google Meet –Click