วันที่ 17-31 ม.ค. 65 เรียน online 5 วัน

วันที่ 17-31 ม.ค. 65 เรียน online 5 วัน โดยใช้ตาราง ดังนี้

  • ตารางเรียนปกติ (นร) –Click

  • ตารางเรียนปกติ (ครู) –Click

  • ห้องเรียน Google Meet –Click