วันที่ 17-31 ม.ค. 65 เรียน online 5 วัน

*ห้องเรียน onsite ใช้ตามรางเรียนปกติ

  • ตารางเรียนปกติ (นร) –Click

  • ตารางเรียนปกติ (ครู) –Click

  • ห้องเรียน Google Meet –Click

 

*นักเรียนที่ขอเรียน online ให้เข้าเรียนแบบ online ผ่าน Google Meet